Přeskočit navigaci
 

Časopis EMI

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie má své webové stránky: https://www.prolekare.cz/casopisy/epidemiologie .

Jsou zde k dispozici informace o časopisu, pokyny pro autory, archiv čísel (zpětně do roku 1998). Po zaregistrování na webových stránkách časopisu je umožněn přístup k plným textům publikovaných článků, které je možno stáhnout v PDF (od aktuálního čísla zpětně do roku 2012).

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie zařazuje od prvního čísla ročníku 2024 ve spolupráci s NTS ČLS JEP a se společností MeDitorial, s.r.o. k publikovaným článkům dvě novinky, které pomohou zvýšit publicitu článků i autorů našeho časopisu: DOI a ORCID ID.

DOI
Zkratka DOI pochází z anglického "Digital Object Identifier", česky "identifikátor digitálního objektu" a je od roku 2012 mezinárodním standardem ISO 26324. Zajišťuje jednoznačnou identifikaci digitálního dokumentu na internetu, je neměnný a poskytuje trvalý odkaz na dokument. Je přidělena trvalá přístupová cesta (hypertextový odkaz) a to vše je uloženo v rejstříku. DOI bude viditelné v tištěné i elektronické verzi publikovaného článku, včetně uvedení v mezinárodních databázích. DOI má formát URL jako webové stránky a po jeho zadání do příkazního řádku odkáže na evidovanou elektronickou verzi článku.

ORCID ID
ORCID (Open Research and Contributor ID) je neproprietární alfanumerický kód, který jednoznačně identifikuje autory a má poskytovat trvalou identitu autorů. ORCID spravuje nezisková firma ORCID, Inc. Registrace uživatelů byla zahájena 16. října 2012, kdy bylo také zahájeno vydávání identifikátorů uživatelů.
Korespondující autoři rukopisů předkládaných do časopisu Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie jsou žádáni, aby spolu s rukopisem poskytli ORCID ID svůj i svých spoluautorů, pokud je mají k dispozici.
ORCID ID bude viditelné v tištěné i elektronické verzi daného článku, včetně uvedení v mezinárodních databázích.


Pokyny pro autory a recenzenty - aktualizace

Instructions to authors and reviewers update

Časopis Epidemiologie, mikrobiologie, imunologie získal v roce 2012 IF (Impact Factor) a stále se daří ho udržet.

Aktuální IF přidělený za rok 2023 se udržel na hodnotě 0,500. 

Získání IF je pro náš časopis velmi povzbudivé, ale zároveň také zavazující. Hodnocení kvality časopisů, které získaly IF, se každoročně opakuje, takže můžeme jeho hodnotu postupně zvyšovat, ale můžeme o IF také zcela přijít.

Publikování kvalitních článků je tedy výzvou jak pro autory, tak pro recenzenty našeho časopisu.

Redakční rada si váží práce autorů, kteří předkládají své rukopisy do našeho časopisu, a očekává od nich porozumění v situacích, kdy výsledek recenzního řízení nedoporučí publikovat jejich rukopis.

Pro udržení IF časopisu do budoucna je nezbytné zajistit kvalitní články s vysokou citovaností a minimálním počtem autocitací.

EMI_IF_2023

Redakční rada EMI upřímně děkuje všem, kdo pomohli k tomuto úspěchu.

Aktualizováno 02.07.2024

Zápisy z výboru

Spolupracujeme